Skip to content

Peginterferon Alfa-2a w monoterapii, lamiwudyna w monoterapii i dwie w skojarzeniu u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B z ujemnym HBeAg czesc 4

2 lata ago

446 words

W razie potrzeby zastosowano dokładny test Fishera. Dla każdej grupy leczenia obliczono odsetki odpowiedzi z odpowiadającymi im 95-procentowymi przedziałami ufności. Nie przeprowadzono żadnych analiz pośrednich. Wskaźniki odpowiedzi zostały obliczone dla wszystkich pacjentów, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku, zgodnie z zasadą zamiaru leczenia. Pacjentów z brakującymi wartościami w 72. tygodniu sklasyfikowano jako bez odpowiedzi. Wyniki
Charakterystyka pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Spośród 552 pacjentów poddanych randomizacji do analiz włączono 537 pacjentów. Pięciu pacjentów losowo przydzielonych do grupy otrzymującej monoterapię peginterferonem alfa-2a, siedmiu pacjentów przypisanych do peginterferonu alfa-2a i lamiwudyny oraz trzech pacjentów otrzymujących monoterapię lamiwudyną zostało wykluczonych z analizy – sześciu pacjentów nie otrzymało badanego leku, a wszystkich dziewięciu pacjentów z jednego ośrodka zostało wykluczonych z powodu nieprawidłowości w prowadzeniu badań. Spośród 537 pacjentów włączonych do analiz, 26 otrzymujących lamiwudynę, 17 otrzymujących peginterferon alfa-2a plus lamiwudynę i 12 otrzymujących monoterapię peginterferonem alfa-2a albo nie ukończyło leczenia, albo nie rozpoczęło ani nie zakończyło obserwacji. Wyjściowe cechy demograficzne i inne cechy były podobne w trzech grupach leczenia (tabela 1).
Odpowiedź biochemiczna
Tabela 2. Tabela 2. Stawki odpowiedzi biochemicznych, wirusologicznych i histologicznych. Rysunek 1. Ryc. 1. Stawki odpowiedzi biochemicznej (panel A) i odpowiedzi wirusologicznej (panel B) po 24 tygodniach obserwacji. Odpowiedź biochemiczną zdefiniowano jako normalizację poziomów aminotransferazy alaninowej. Odpowiedź wirusologiczną zdefiniowano jako poziom DNA HBV mniejszy niż 20 000 kopii na mililitr. Różnice oceniano za pomocą testu Cochran-Mantel-Haenszel, stratyfikowanego według regionu geograficznego i poziomu aminotransferazy alaninowej przed leczeniem. Liczbę pacjentów w każdej grupie przedstawiono na każdym pasku, a odsetek pacjentów z odpowiedzią w każdej grupie pokazano powyżej każdego słupka.
Figura 2. Figura 2. Średnie poziomy aminotransferazy w surowicy alaninowej (panel A) i poziomy DNA HBV (panel B) podczas 72-tygodniowego okresu badania. Pod koniec leczenia (48 tydzień) odsetek pacjentów ze znormalizowanym poziomem aminotransferazy alaninowej był najwyższy w monoterapii lamiwudyną (Tabela 2). Po 24 tygodniach obserwacji (72 tygodnie) odsetek pacjentów ze znormalizowanym poziomem aminotransferazy alaninowej był istotnie wyższy w przypadku monoterapii peginterferonem alfa-2a (59 procent) i peginterferonem alfa-2a plus lamiwudyną (60 procent) niż w monoterapii lamiwudyną ( 44 procent, P = 0,004 i P = 0,003, odpowiednio) (Tabela 2 i Figura 1A). Wzory poziomów aminotransferazy alaninowej w trakcie badania pokazano na Figurze 2A.
Podczas leczenia stwierdzono znaczne zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (ponad 10-krotność górnej granicy prawidłowego zakresu lub ponad 300 IU na litr) u istotnie wyższego odsetka pacjentów otrzymujących monoterapię peginterferonem alfa-2a (12%) niż peginterferon alfa-2a plus lamiwudyna (4%) lub monoterapia lamiwudyną (6%, p = 0,007 i p = 0,038)
[patrz też: dwunastnica położenie, układy buforowe krwi, wysiękowe zapalenie płuc ]
[przypisy: rozpiska na siłownie, kaki kalorie, olx leżajsk ]

0 thoughts on “Peginterferon Alfa-2a w monoterapii, lamiwudyna w monoterapii i dwie w skojarzeniu u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B z ujemnym HBeAg czesc 4”