Skip to content

Endometrioza jajnika ad 7

2 lata ago

555 words

Wyniki analiz bezpieczeństwa. Znacznie mniej pacjentów w grupie kaspofunginy niż w liposomalnej grupie amfoterycyny B miało zdarzenie związane z nefrotoksycznością, zdarzeniem związanym z infuzją lub jakimkolwiek niepożądanym działaniem związanym z lekiem lub przerwanym leczeniem z powodu zdarzenia niepożądanego związanego z lekiem (Tabela 3). Chociaż zgłaszane najczęściej działania niepożądane związane z lekiem były podobne w obu grupach, kilka z nich – dreszcze, nudności, wymioty, obniżenie poziomu potasu w surowicy, podwyższenie poziomu fosfatazy zasadowej w surowicy i zwiększenie aktywności poziom kreatyniny w surowicy – występował rzadziej w przypadku kaspofunginy niż w przypadku amfoterycyny B. Śmiertelność
Rysunek 2. Rycina 2. Krzywe Kaplana-Meiera pokazujące wskaźnik przeżycia po terapii w zmodyfikowanej populacji, według grupy leczenia. Log-rank chi-square = 4,05 i P = 0,04 dla różnicy w przeżyciu pomiędzy pacjentami włączonymi do grupy kaspofunginy i tymi zapisanymi do liposomalnej grupy amfoterycyny B.
Ogólna śmiertelność w badaniu, w tym wskaźnik śmiertelności po siedmiotygodniowym okresie przeżycia, wynosił 10,8 procent (61 pacjentów) w grupie kaspofunginy i 13,7 procent (75 pacjentów) w liposomalnej grupie amfoterycyny B. Analiza Kaplana-Meiera (ryc. 2) wykazała, że odsetek pacjentów, którzy przeżyli do wcześniej określonego siedmiotygodniowego punktu końcowego przeżycia był większy w grupie kaspofunginy niż w liposomalnej grupie amfoterycyny B (log-rank chi-kwadrat = 4,05, P = 0,04). Przyczynami śmierci były przede wszystkim komplikacje chorób podstawowych lub zakażeń i były dystrybuowane podobnie w dwóch grupach leczenia. Wśród osób, u których wystąpiło podstawowe zakażenie grzybicze, wskaźnik śmiertelności w trakcie badania był niższy w grupie kaspofunginy (11,1% [3 z 27 pacjentów]) niż w grupie amfoterycyny (44,4% [12 z 27]); w przeciwieństwie, wśród pacjentów z przebytymi infekcjami grzybiczymi, śmiertelność była podobna w obu grupach (34,5 procent w grupie kaspofunginy [10 z 29 pacjentów zmarło] i 41,7 procent w liposomalnej grupie amfoterycyny B [10 z 24 zmarło]).
Dyskusja
To badanie porównawcze, przeprowadzone na ponad 1100 pacjentach z neutropenią, wykazało, że kaspofungina była odpowiednią alternatywą dla liposomalnej amfoterycyny B jako terapii empirycznej i oferowała zalety bezpieczeństwa, poprawy przeżycia i lepszych wskaźników odpowiedzi u pacjentów z inwazyjnymi infekcjami grzybiczymi. Tak więc, to duże, podwójnie ślepe, randomizowane, wieloośrodkowe badanie wykazało, że echinokandyna ma skuteczność jako empiryczne leczenie przeciwgrzybicze u pacjentów z uporczywą gorączką i neutropenią. Uczestniczyło w nim ponad 100 ośrodków, które pozwoliły badanej populacji odzwierciedlić szeroką populację pacjentów w Ameryce Północnej i Europie. Ponadto komitet orzekający sklasyfikował wszystkie inwazyjne infekcje grzybicze zgodnie z nowymi kryteriami międzynarodowymi22, umożliwiając w ten sposób ogólnoświatową interpretację danych u dorosłych. Pacjenci w wieku poniżej 16 lat nie byli zapisani; ponieważ farmakokinetyka kaspofunginy w osoczu u dzieci różni się od tej u dorosłych, uzasadniona jest dalsza ocena u dzieci26.
Badanie to różni się od wcześniejszych badań empirycznej terapii przeciwgrzybiczej wykazujących poprawę przeżycia i wyników wyjściowych zakażeń grzybiczych oraz położenie nacisku na pacjentów z ostrą białaczką.4-8 Charakter wysokiego ryzyka tej badanej populacji znajduje odzwierciedlenie w oznaczenie około 25% pacjentów (ponad 70% z nich miało ostrą białaczkę) jako osoby z grupy wysokiego ryzyka i mediana czasu trwania leczenia wynosząca od 10 do 11 dni
[patrz też: końcowa część jelita grubego, endometrioza miednicy mniejszej, papkowaty stolec ]
[patrz też: klasyfikacja chorób, lepiej późno niż później cda, ale gratka ]

0 thoughts on “Endometrioza jajnika ad 7”