Skip to content

Autoimmunologiczny zespół limfoproliferacyjny z mutacjami Somatic Fas czesc 4

2 lata ago

508 words

Rzeczywiście, takie mutacje wykryto w genomowym DNA z oczyszczonych podwójnie negatywnych komórek T (Figura 1B), ale nie w tych ze stymulowanych fitohemaglutyniną komórek T. Ponadto, podwójnie ujemne limfocyty T tych pacjentów, które były łatwo wykrywalne wśród spoczynkowych komórek T (Figura 1C), były niewykrywalne po inkubacji z fitohemaglutyniną przez dziewięć dni (Figura 1C) lub po stymulacji limfocytów T przeciwciałami przeciw T- receptory komórek (dane nie pokazane). Zatem brak zmutowanych komórek po stymulacji in vitro przez fitohemaglutyninę odpowiada za prawidłową apoptozę za pośrednictwem Fas u niefrakcjonowanych limfocytów od pacjentów z ALPS typu III.
Dystrybucja Mutacji Fas
Aby określić rozkład komórkowy mutacji Fas w Pacjent i Pacjent 2, przeprowadziliśmy analizę PCR genomowego DNA z komórek T CD4 + lub CD8 + posortowanych FACS krwi obwodowej (zwanych dalej komórkami T dodatnimi), receptor komórek T . limfocyty T / ., komórki NK, komórki B, monocyty, komórki macierzyste CD34 + krwiotwórcze, komórki rzęsate i komórki nabłonka jamy ustnej. Aby wykluczyć chimeryzm komórkowy, określono profile migracji dziewięciu markerów polimorficznych na podwójnie ujemnych limfocytach T i pojedynczych-dodatnich limfocytach T (dane niepokazane) i stwierdzono, że są identyczne.
Figura 2. Figura 2. Hybrydyzacja produktów PCR Fas Exon 8 po specyficznych wobec dzikiego typu i specyficznych mutacyjnie amplifikacjach. Wykrywanie zmutowanego allelu po bezpośrednim sekwencjonowaniu produktów PCR jest oznaczone znakiem plusa i brakiem mutacji przez znak minus. Liczby w nawiasach są wartościami procentowymi zmutowanych komórek w danej populacji komórek określonymi przez klonowanie i sekwencjonowanie. SP oznacza jedno- dodatnie (CD4 + lub CD8 +) limfocyty T, podwójnie negatywne limfocyty T DN, komórki T . / . receptora . / . + komórki T, komórki NK NK, monocyty monoklonalne, komórki HP wzbogacone w progenitor, komórki hematopoetyczne, Policzkowe komórki nabłonka jamy ustnej, komórki T Cwt z kontroli typu dzikiego, kontrola negatywna C-1 zawarta w pierwszej amplifikacji, i C-2 kontrola negatywna zawarta w drugiej amplifikacji (z użyciem produktów pierwszej PCR) .
Najpierw zastosowaliśmy metodę PCR specyficzną dla mutacji 22, 23 w celu określenia, który typ komórki lub tkanki nosi mutację Fas i ilościowo określiliśmy poziom zmutowanych komórek w tych populacjach. Dzięki eksperymentom rozcieńczania odkryliśmy, że heterozygotyczne mutacje Fas można wykryć przez bezpośrednie sekwencjonowanie produktów PCR tylko wtedy, gdy więcej niż 20 procent komórek niosło mutację (dane nie pokazane). Przy bardziej czułej analizie, która pociągała za sobą klonowanie i sekwencjonowanie produktów PCR, mogliśmy wykrywać komórki z mutacjami, gdy więcej niż procent komórek niosło mutację, procent zgodny z poziomem czystości technik oddzielania FACS. Mutacja w eksonie 8 została wykryta we wszystkich podgrupach leukocytów z Pacjenta 1, w zależności od tego, która metoda została zastosowana (ryc. 2). Tak więc u tego pacjenta zmutowany Fas był obecny w więcej niż 20 procentach limfocytów i komórek mieloidalnych. Analiza ilościowa wykazała, że 100% podwójnie ujemnych limfocytów T, ale tylko 20% jedno-dodatnich limfocytów T i 14 procent monocytów niosło mutację, co wskazuje, że z wyjątkiem podwójnie ujemnych komórek T, te różne podgrupy leukocytów zawarte podobny odsetek zmutowanych komórek
[hasła pokrewne: cienki kał, papkowaty stolec, onkogeny ]
[hasła pokrewne: kalarepa kalorie, olx trojmiasto, kalprotektyna ]

0 thoughts on “Autoimmunologiczny zespół limfoproliferacyjny z mutacjami Somatic Fas czesc 4”