Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra13/ftp/grundomat.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Związek między dysfunkcjami nerek a efektami sercowo-naczyniowymi po zawale mięśnia sercowego czesc 4 – Jan Grundomat – Ortopeda
Skip to content

Związek między dysfunkcjami nerek a efektami sercowo-naczyniowymi po zawale mięśnia sercowego czesc 4

2 lata ago

217 words

Obniżanie szacowanych GFR wiązało się ze wzrostem śmiertelności (ryc. 2A). Niedostosowane szacunki Kaplana-Meiera dotyczące trzyletniej śmiertelności wynosiły 14,1% (przedział ufności 95%, 13,0 do 15,2) w grupie z szacunkowym GFR co najmniej 75,0 ml na minutę na 1,73 m2, 20,5% (przedział ufności 95%, 18,8 do 22,2) w grupie o szacunkowym GFR od 60,0 do 74,9 ml na minutę na 1,73 m2, 28,9 procent (przedział ufności 95 procent, 27,0 do 30,8) w grupie z szacowanym GFR od 45,0 do 59,9 ml na minutę na 1,73 m2 i 45,5% (przedział ufności 95%, 42,1 do 48,9) w grupie o szacunkowym GFR mniejszym niż 45,0 ml na minutę na 1,73 m2. Ryc. 3. Rycina 3. Szacunki Kaplan-Meier dotyczące częstości zgonów po trzech latach od przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału, zastoinowej niewydolności serca (CHF), udaru, resuscytacji po zatrzymaniu krążenia i złożonego punktu końcowego, zgodnie z Oszacowane GFR na poziomie wyjściowym. Dane dotyczące pacjentów z objawami bez udziału choroby sercowo-naczyniowej zostały ocenzurowane. Wartość P pochodzi z modelu Cox.
Występowało szerokie spektrum ryzyka w kategoriach oszacowanego GFR, z wczesną rozbieżnością krzywych Kaplana-Meiera dla złożonego punktu końcowego (Figura 2B). Złożony punkt końcowy układu sercowo-naczyniowego i jego poszczególne składniki występowały częściej u pacjentów z niższym oszacowanym GFR na początku badania, niż u osób o najwyższym oszacowanym GFR (p <0,001 według modelu Coxa) (ryc. 3).
Tabela 2. Tabela 2. Wskaźniki zagrożenia dla śmierci i wyników złożonych zgodnie z oszacowanymi poziomami GFR i kreatyniny na linii podstawowej. Rycina 4. Ryc. 4. Nieskorygowane współczynniki zagrożenia dla śmierci z dowolnej przyczyny, według oszacowanego GFR na poziomie wyjściowym. Szacowany współczynnik ryzyka (średnia krzywa) jest pokazany z 95-procentowymi przedziałami ufności (górne i dolne krzywe).
Zastosowanie grupy o szacunkowym GFR co najmniej 75,0 ml na minutę na 1,73 m2 jako grupie odniesienia dało nieskorygowane współczynniki ryzyka dla zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, a złożony punkt końcowy, który wzrastał wraz ze wzrostem stopnia niewydolności nerek (Tabela 2). W skorygowanym modelu (zmienne towarzyszące są wymienione w dodatku), grupy o niższym oszacowanym GFR na początku badania miały gorsze wyniki niż grupa odniesienia (tabela 2). W grupie o najniższym oszacowanym GFR, skorygowany współczynnik ryzyka dla zdarzeń niepożądanych sercowo-naczyniowych wynosił 1,49 (95% przedział ufności, 1,35 do 1,65, P <0,001), w porównaniu z 1,10 (przedział ufności 95%, 1,02 do 1,19) w grupie grupa z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (GFR, 60,0 do 74,9 ml na minutę na 1,73 m2). Przy modelowaniu jako jednowymiarowe zmienne ciągłe (ryc. 4) zaobserwowano krzywoliniowy związek między współczynnikiem hazardu a oszacowanym GFR, przy oszacowanym GFR wynoszącym 75,0 ml na minutę na 1,73 m2 używanym jako wartość odniesienia. W skorygowanym modelu dla wartości wyjściowych oszacowanych wartości GFR poniżej 81,0 ml na minutę na 1,73 m2 każde 10-jednostkowe zmniejszenie wartości wiązało się ze współczynnikiem ryzyka 1,10 (przedział ufności 95%, 1,08 do 1,12, P <0,001) dla powikłania sercowo-naczyniowe związane ze śmiercią i bez tłuszczu. To utrzymywało się po dostosowaniu do przydzielenia leczenia - żadne leczenie (tylko kaptopryl, walsartan sam lub terapia skojarzona) nie zmieniło związku wyjściowego oszacowanego GFR z wynikami sercowo-naczyniowymi.
Ogólnie było kilka niekorzystnych zdarzeń nerek
[podobne: stolec owczy, onkogeny, końcowa część jelita grubego ]
[więcej w: olx grójec, kaspofungina, kolano budowa ]

0 thoughts on “Związek między dysfunkcjami nerek a efektami sercowo-naczyniowymi po zawale mięśnia sercowego czesc 4”