Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra13/ftp/grundomat.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Związek między dysfunkcjami nerek a efektami sercowo-naczyniowymi po zawale mięśnia sercowego cd – Jan Grundomat – Ortopeda
Skip to content

Związek między dysfunkcjami nerek a efektami sercowo-naczyniowymi po zawale mięśnia sercowego cd

2 lata ago

508 words

Oszacowane GFR przedstawiono w kategoriach do celów opisowych, ale było to miarą ciągłą w testach statystycznych. Charakterystykę wyjściową analizowano za pomocą korelacji rang Spearmana i testu rang Wilcoxona dla zmiennych ciągłych i kategorialnych. Modele proporcjonalnego hazardu Coxa zastosowano do porównania wyników klinicznych. Zmienne kandydujące zawierały 70 podstawowych cech. W przypadku zmiennych ciągłych założenie modelu Coxa o liniowości między zmienną a logarytmicznym współczynnikiem ryzyka wyniku oceniono przez dopasowanie ograniczonych sześciennych splajnów w modelu. Funkcje te zostały przeanalizowane graficznie i statystycznie oraz zastosowano odpowiednie transformacje.14 Do wyboru najbardziej oszczędnego zestawu zmiennych predykcyjnych użyto stopniowej eliminacji i wyboru wstecz. Efekty leczenia zostały następnie dodane w celu uzyskania opisywanego tutaj modelu (patrz dodatek). Szacunki Kaplana-Meiera, stratyfikowane według oszacowanego współczynnika GFR, dla zgonu z dowolnej przyczyny, a złożony punkt końcowy układu sercowo-naczyniowego określono i przedstawiono jako krzywe zdarzeń. Wszystkie wartości P były dwustronne, a wartość P mniejszą niż 0,05 uważano za wskazującą na istotność statystyczną. Analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS (wersja 6.0). Wyniki
Charakterystyki poziomu bazowego
Rysunek 1. Ryc. 1. Rozkład szacowanego GFR na poziomie wyjściowym wśród 14,527 pacjentów. Wyjściowy szacunkowy GFR dla 14,527 pacjentów był normalnie dystrybuowany (ryc. 1). Średni szacunkowy GFR (. SD) wynosił 70,2 . 21,3 ml na minutę na 1,73 m2 (zakres od 7,6 do 139,8). Łącznie 5560 (38,3 procent) pacjentów miało oszacowany GFR co najmniej 75,0 ml na minutę na 1,73 m2, 4105 (28,3 procent) miało oszacowane GFR 60,0 do 74,9 ml na minutę na 1,73 m2, 3218 (22,2 procent) miało szacowany GFR od 45,0 do 59,9 ml na minutę na 1,73 m2, a 1644 (11,3 procent) miało szacunkowy współczynnik GFR mniejszy niż 45,0 ml na minutę na 1,73 m2. Pomimo zastosowania poziomu kreatyniny w surowicy wynoszącego co najmniej 2,5 mg na decylitr jako kryterium wykluczenia, 4882 (33,6%) pacjentów spełniało szacowane kryteria GFR dla przewlekłej choroby nerek. Bezwzględna różnica w średnim stężeniu kreatyniny w surowicy między grupami wynosiła 0,2 do 0,4 mg na decylitr (18 do 35 .mol na litr).
Tabela 1. Tabela 1. Wyjściowa charakterystyka pacjentów według oszacowanego GFR. Proporcje pacjentów ze współistniejącymi stanami na linii podstawowej wzrosły wraz ze spadkiem szacowanych GFR (Tabela 1). Pacjenci w najniższej kategorii oszacowanego GFR mieli najwyższe wskaźniki nadciśnienia, cukrzycy, zawału mięśnia sercowego, wcześniej zastoinowej niewydolności serca i klinicznych dowodów skurczowej dysfunkcji lewej komory. Odsetek pacjentów, którzy otrzymywali farmakoterapię sercowo-naczyniową (aspirynę, beta-blokery i statyny) na początku badania, a także tych, którzy przeszli rewaskularyzację wieńcową, zmniejszył się wraz ze spadkiem szacowanych GFR. Chociaż niższy szacunkowy GFR był związany ze wzrostem wieku i płci żeńskiej, zmienne te zostały użyte do określenia szacunkowego GFR.
Wyniki
Rycina 2. Rycina 2. Szacunki Kaplan-Meier dotyczące częstości zgonów w trzy lata od dowolnej przyczyny (panel A) i końcowego punktu układu sercowo-naczyniowego (panel B), według oszacowanego GFR w punkcie wyjściowym
[patrz też: specjalizacje lekarskie warszawa, kruczenie w jelitach, końcowa część jelita grubego ]
[przypisy: kłykciny kończyste objawy, kminek właściwości, kobalamina ]

0 thoughts on “Związek między dysfunkcjami nerek a efektami sercowo-naczyniowymi po zawale mięśnia sercowego cd”