Skip to content
2 lata ago

521 words

Oceny komisji orzekającej były ostateczne i tylko infekcje grzybicze, które komitet uznał za prawdopodobne lub udowodnione, uznano za udokumentowane infekcje w celu analizy badań. Oślepiający
Oślepianie było rygorystycznie przeprowadzane za pomocą podwójnie ślepej procedury podwójnego ślepego zaułka. Nieprzezroczystych pokrowców użyto do ukrycia worków infuzyjnych i cewników używanych do infuzji liposomalnej amfoterycyny B i odpowiedniego placebo. Wlewy z placebo dopasowywano barwnie do odpowiednich naparów z aktywnym lekiem; w przypadku placebo odpowiadającej liposomalnej amfoterycynie B, roztwór multiwitaminy dodano do 5% dekstrozy, aby wytworzyć żółty roztwór, a dla placebo odpowiadającego kaspofunginie zastosowano normalną sól fizjologiczną.
Pacjenci
Pacjenci płci męskiej i żeńskiej w wieku 16 lat lub starsi byli uprawnieni do udziału, jeśli otrzymali chemioterapię z powodu raka lub przeszli hematopoetyczny przeszczep komórek macierzystych i jeśli mieli bezwzględną liczbę neutrofilów poniżej 500 na milimetr sześcienny przez co najmniej 96 godzin, gorączka (temperatura powyżej 38,0 ° C) i otrzymywała pozajelitowe leczenie przeciwbakteryjne przez co najmniej 96 godzin. Pacjenci nie kwalifikowali się, jeśli mieli nieodpowiednio prowadzoną infekcję bakteryjną, udokumentowali inwazyjne zakażenie grzybicze lub wynik Karnofskiego poniżej 30 (w skali od 0 do 100, gdzie niższe wyniki wskazują na gorszą funkcję) w momencie rejestracji. Inne kryteria wykluczenia to: historia poważnej alergii na badane leki, stężenie bilirubiny lub fosfatazy alkalicznej ponad trzykrotnie wyższa od górnej granicy normy, poziom aminotransferazy asparaginianowej lub alaninowej ponad pięciokrotność górnej granicy normy, liczba płytek krwi poniżej 5000 na milimetr sześcienny oraz wymaganie dla ryfampicyny, cyklosporyny lub współistniejącej układowej terapii przeciwgrzybiczej.
Studium terapii
Pacjenci zostali przydzieleni do otrzymywania dożylnej kaspofunginy (70 mg w dniu i 50 mg raz na dobę później) oraz placebo odpowiadającej liposomalnej amfoterycynie B lub liposomalnej amfoterycynie B (3,0 mg na kilogram masy ciała dziennie) plus placebo odpowiadającej kaspofunginie. Premedykacja nie była dozwolona w dniu 1, ale jeśli wystąpiła reakcja związana z infuzją, jej podawanie było następnie dozwolone. Jeśli terapia była dobrze tolerowana, ale gorączka utrzymywała się przez pięć lub więcej dni, a stan kliniczny pacjenta pogorszył się, dawkę można było zwiększyć (do 70 mg raz na dobę w przypadku kaspofunginy i do 5,0 mg na kilogram na dzień w przypadku liposomalna amfoterycyna B). W przypadku pacjentów, którzy nie mieli dowodów początkowego lub przełomowego zakażenia grzybowego, terapię badaną podawano do momentu, gdy bezwzględna liczba neutrofili wynosiła co najmniej 500 na milimetr sześcienny, a następnie do 72 godzin później. Badacz na miejscu określił czas trwania leczenia u pacjentów z początkowymi lub przełomowymi zakażeniami grzybiczymi; jednakże zaleca się podawanie leku przez co najmniej 14 dni i przez co najmniej 7 dni po ustąpieniu neutropenii i objawom.
Analiza
Populacja, u której przeprowadzono główną analizę skuteczności, była zmodyfikowaną populacją, która miała zamiar leczyć, obejmującą pacjentów z uporczywą gorączką i neutropenią, którzy zostali losowo przydzieleni do grupy badanej i którzy otrzymali co najmniej jedną kompletną dawkę badanego leku.
[przypisy: endometrioza miednicy mniejszej, skurcze tężcowe, dwunastnica położenie ]
[patrz też: jak szybko obniżyć ciśnienie, jarmuż właściwości, zimbra gratka ]

0 thoughts on “Pacjenci cd”